Organisationsnummer obligatoriskt!

Riksidrottsförbundet (RF) har bestämt att från 31 dec 2010 så måste alla föreningar anslutna till SvFF ha ett organisationsnummer.

Hej,

Som vi på SvFF, den 16 juni, informerade om har Riksidrottsförbundet (RF) numera som krav att medlemsföreningar har ett organisationsnummer. Det innebär att SvFF och i viss mån SDF dels måste ändra rutiner för nybildade föreningar som söker inträde hos SvFF, dels måste anmoda samtliga befintliga medlemmar att inkomma med ett organisationsnummer. För att åstadkomma detta ber vi er notera följande:

Nybildande föreningar:

SvFF:s tävlingsavdelning har tagit fram en ny blankett för inträdesansökan som ersätter den något föråldrade förlagan. Den nya (här bifogade) versionen kommer att exponeras på hemsidan och det är viktigt att denna version används i kontakten med föreningar som vill bli medlemmar hos SvFF. Vid sidan av detta måste också rutinerna kring administrationen av inträden förändras. I framtiden kommer inträde i SvFF att ske i följande steg:

Ny blankett för inträdesansökan (PDF-dokument, 247 kB)

  1. Förening skickar inträdesansökan tillsammans med stadgar, ev. bildandeprotokoll och en kopia av ansökan om organisationsnummer hos Skatteverket (blankett för detta finns på http://www.skatteverket.se)
  2. Materialet skickas av förening till SDF som i vanlig ordning bifaller eller avstyrker ansökan och som sedan vidarebefordrar den till SvFF, som efter godkännande i sin tur skickar ansökan till RF.
  3. Efter RF:s godkännande tilldelas föreningen ett föreningsnummer.
  4. När föreningen efter ansökan sedan tilldelas ett organisationsnummer från Skatteverket är föreningen skyldig att meddela detta direkt till SvFF som sedan lägger in uppgiften i Fogis och meddelar SDF och RF.
  5. Organisationsnumret är en förutsättning för att SDF ska tillåta föreningen att, beroende på omständigheterna, anmäla sig till seriespel.

Befintliga medlemmar:

SvFF måste registrera samtliga föreningars organisationsnummer i Fogis. Därför är det av största vikt att denna information når ut till föreningarna. SvFF har tagit fram en (här bifogad) blankett till föreningarna. I blanketten anmodas föreningarna att till SvFF ange organisationsnummer och vissa andra föreningsuppgifter. SDF ombeds att känna ansvar för att blanketten når ut till era respektive föreningar. Ni ombeds också betona vikten av att blanketten skickas in till SvFF snarast och senast den 30 juni 2010.

Blankett för anmälan av organisationsnummer (PDF-dokument, 82 kB)


Har ni frågor är ni välkomna att kontakta undertecknad enligt kontaktinformationen nedan.

Med vänliga hälsningar

Linn Brozén

Tävlingsavdelningen

Svenska Fotbollförbundet

Telefon:08/ 735 95 39

Fax: 08/27 94 05

e-post: linn.brozen@svenskfotboll.se